T+ T-

ANUNŢ

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocuparea posturilor vacante de:
- ELECTRICIAN.
- TÂMPLAR
- DULGHER
- MUNCITOR FINISOR
A. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.
- îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- sunt absolvenţi de liceu sau şcoală profesională;
- deţin certificat de calificare;
- vechime în muncă: minimum 3 ani;
B. Concursul va consta în: Interviu:

C. Componenţa dosarului de concurs:
    - Scrisoare de intenție adresată Directorului General;
    - Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
    - Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea;
    - Cazierul judiciar;
    - Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;
► Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara.
Date de contact:
Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;