T+ T-

Consiliul Local al Municipiului Timisoara organizeaza prin intermediul expertului independent, la sediul Primariei Municipiului Timisoara din b-dul C. D. Loga, nr.1 - selectia prealabila în vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara

Evaluarea si selectia prealabila se organizeaza în conditiile respectarii prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotarârilor CLMT. aplicabile.
    Procedura de evaluare si selectie a candidatilor cuprinde doua etape:
        - Etapa I – selectia dosarelor;
        - Etapa II – interviu, pentru candidatii declarati ”admis” dupa etapa I.
    Criteriile de selectie sunt :
1. îndeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare ;
2. abilitatile de comunicare;
3. motivatia candidatului;
4. capacitatea manageriala evaluata pe baza experientei anterioare si a competentelor specifice.
    Conditii de participare:
-    cunoasterea limbii române scris si vorbit;
-    experienta în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a  unor societati comerciale profitabile ;
-    studii superioare tehnice/ economice/ juridice/ administratie de lunga durata  absolvite cu diploma;
-    domiciliul stabil sau rezidenta în România;
-    capacitate deplina de exercitiu;
-    nu intra sub incidenta art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice:
    Dosarul de participare trebuie sa contina obligatoriu:
1.    Curriculum Vitae  (model european conform H.G. 1021/2004) ;
2.    Cazier judiciar si fiscal;
3.    Copii legalizate dupa acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în strainatate este necesara dovada echivalarii studiilor eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor);
4.    Copie act identitate;
5.    Copie carnet de munca/documente doveditoare;
6.    Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul);
7.    Copie a Bilantului (certificat de DGFP competenta) referitor la exercitiile financiare cu profit în care agentul a fost administrat/ manageriat de catre candidat (unde este cazul);
8.    Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
9.    Declaratie-notariala pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla într-una  din situatiile prevazute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala;
10.    Declaratie – notariala pe proprie raspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a se putea verifica informatiile furnizate;
11.    Proiectul  unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie de administrare a societatii pentru al carui Consiliu se aplica (maxim 2 pagini). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului României nr. 109/2011.
12.    Scrisoare de recomandare si nominalizarea a doua persoane pentru referinte suplimentare.
    
    Candidatii care au ocupat anterior functia de membru al Consiliului  al Companiei Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului detinut. Candidatii reprezentantului autoritatii tutelare vor prezenta documentele originale la solicitarea expertului independent.
    Candidaturile si documentele solicitate se vor depune în termen de 30 de  zile de la data publicarii anuntului, la sediul Primariei Municipiului Timisoara, aflat în B-dul C. D. Loga, nr. 1, în plic închis si sigilat. Candidatii vor primi un numar de înregistrare si data depunerii candidaturii. Plicul va avea mentionat "Candidatura pentru functia de membru în Consiliul de Administratie al Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara", precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului. Rezultatul selectiei initiale a dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucratoare de la data limita de depunere a acestora pe site-ul www.primariatm.ro. Candidatii care vor ramâne pe lista scurta vor fi anuntati individual sa depuna o declaratie de intentie, conform prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

    Candidatii declarati admisi la etapa initiala de selectie a dosarelor vor fi evaluati în cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmând sa fie anuntate telefonic.

Scrisoare de așteptări