T+ T-

A. Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic (mecanic/ termoenergetic / energetic) / economic;
- minim 3 ani vechime in domeniu;
- certificate sau calificari in domeniul achizitiilor ( constituie un avantaj);
- cunoasterea legislatiei aplicabila in domeniul achizitiilor sectoriale
- cunostinte de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook) si SEAP;
- cunoaste limba româna, scris si vorbit;
- nu a fost condamnat definitiv pentru savârsirea unor infractiuni.

B. Concursul va consta în: Interviu:

C. Componenta dosarului de concurs:
    - Scrisoare de inten?ie adresata Directorului General;
    - Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
    - Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta calificarea;
    - Cazierul judiciar;
    - Curriculum vitae în format European, semnat si datat;
    
- Cv-urile si scrisorile de intentie se vor depune la registratura COLTERM SA Timisoara.

Date de contact:
Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;