T+ T-

Cariere

ANUNŢ

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocuparea posturilor vacante de:
- ELECTRICIAN.
- TÂMPLAR
- DULGHER
- MUNCITOR FINISOR
A. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.
- îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- sunt absolvenţi de liceu sau şcoală profesională;
- deţin certificat de calificare;
- vechime în muncă: minimum 3 ani;
B. Concursul va consta în: Interviu:

C. Componenţa dosarului de concurs:
    - Scrisoare de intenție adresată Directorului General;
    - Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
    - Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea;
    - Cazierul judiciar;
    - Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;
► Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara.
Date de contact:
Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;


Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara este una dintre societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Timişoara, fiind unica societate din zonă care activează în domeniul producerii, transportului şi distribuţiei agentului termic pentru încălzire şi apă caldă. Cu un portofoliu important de clienţi, atât persoane fizice şi juridice, cât şi instituţii publice, Colterm este în prezent o societate comercială modernă, retehnologizată şi automatizată, care a dezvoltat de la an la an o gamă diversificată de servicii. 

 Evaluarea/selectia prealabila se organizeaza, in conditiile respectarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si HCL nr.600/2013, de Comisia de nominalizare si remunerare a Consiliului de Administratie al CLT COLTERM SA, asistata de un expert independent.

Atributii ale Directorului Servicii Logistic

Directorul Servicii Logistic organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii servicii-logistic a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, obligatiilor ce decurg din Statutul CLT COLTERM SA si al insarcinarilor date de Consiliul de Administratie

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 2 etape:

 1. Etapa selectiei dosarelor;
 2. Etapa interviurilor;

Profilul candidatului:

- studii superioare cu diplomă de licenţă;

- minim 3 ani experienţă managerială în cadrul unor societăţi comerciale, private sau publice;

- cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporativa;

- abilitati de management;

- bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);

- cunoasterea legislatiei societatilor comerciale si a ordonantei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

- (avantaj) cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;

- (avantaj) cunostinte de afaceri/legislatie specifica domeniului de activitate al societatii ;

- (avantaj) experienta in elaborarea/implementarea de strategii corporative;

- (avantaj) cursuri de formare profesionala specifice domeniului de activitate al societatii ;

- (avantaj) experienta in gestionarea si urmarirea lucrarilor de constructii;

- să nu fi fost revocat sau sa-și fi dat demisia din funcția de director al CLT COLTERM SA Timișoara

Criterii de evaluare si selectie

- indeplinirea cerintelor din profilul candidatului si a celor mentionate in OUG 109/2011 si HCL nr.600/2013

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

 1. CV în format Europass;
 2. Cazier judiciar;
 3. Copii după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor);
 4. Copie act identitate;
 5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una  din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul companiei);
 8. Declaraţie pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selecţie, precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul companiei);
 9. Proiect al unui plan de management/afacere care să conţină o propunere de strategie de management al societatii. Proiectul planului de management va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului României nr. 109/2011.

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:

 1. Selecţia dosarelor de înscriere
 2. Interviul candidaţilor selectaţi se va face pe baza bibliografiei următoare:
  1. OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  2. HCL nr.600/2013;
  3. Legislatia aferenta domeniului de activitate, asa cum este prezentata pe site-ul societatii.

Pentru interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte, rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această probă. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat “admis” este de 70 de puncte, conform anexa nr.1.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al CLT COLTERM SA.

Candidaturile:

Publicarea anunţului se face in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a companiei. Candidaturile si documentele solicitate se vor depune în termen de 30 zile calendaristice de la data publicarii anuntului în plic închis şi sigilat la registratura societatii. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii.

Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Servicii Logistic al C.L.T. COLTERM S.A.”. Dupa expirarea termenului de depunere de 30 zile calendaristice, plicurile sigilate, cuprinzand dosarele candidatilor, vor fi desigilate si analizate de catre membrii comisiei, rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe site-ul C.L.T. COLTERM S.A.: www.colterm.ro.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic.

 

Calendarul pentru evaluarea/selectia candidatilor pentru functia de Director Servicii Logistic:

 • Data limita de depunere a dosarelor la registratura societatii va fi 29.08.2017 ora 12:00;
 • Deschiderea plicurilor si analiza dosarelor de catre comisie va avea loc in data de 05.09.2017 ora 10:00;
 • Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu in data de 05.09.2017 ora 13:00.

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocuparea posturilor vacante de AUTOMACARAGIST.

 1. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.

- îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolvenţi de liceu sau şcoală profesională;

- atestat ISCIR macaragist  - categoria A

- Autorizare valabila

- deţin permis conducere categoria B, C;

- vechime în muncă: minimum 3 ani;

 1. Concursul va consta în:

Interviu: in data de 31.07.2017 ora 12:00 la sediul societatii din Timisoara, str. Joseph Lonovici, nr. 4.

 1. Componenţa dosarului de concurs:

            - Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

            - Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

            - Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea de automacaragist;

            - Cazierul judiciar;

            - Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;

► Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara până în data de 25.07.2017, ora 12.00.

► Interviul va avea loc la sediul societăţii în data de 31.07.2017, ora 12.00.

 Date de contact:

Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocuparea posturilor vacante de ELECTRICIAN.

 1. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.

- îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolvenţi de liceu sau şcoală profesională;

- deţin certificat de calificare în meseria de electrician;

- vechime în muncă: minimum 3 ani;

 1. Concursul va consta în:

Interviu: in data de 28.07.2017 ora 12:00 la sediul societatii din Timisoara, str. Joseph Lonovici, nr. 4.

 1. Tematică:
 2. Cunostinte de electrotehnica, masurari electrice si masini electrice;
 3. Aparataj electric de joasa si medie tensiune;
 4. Protectia instalatiilor electrice de joasa si medie tensiune;
 5. Statii electrice de distributie –scheme electrice de conexiuni ale circuitelor primare;
 6. Regulament general de manevre in instalatiile de medie si inalta tensiune NTE 009/10/00( ordin ANRE 25/2010);
 7. Echipamente de masurare si monitorizare in domeniile electric si termic
 8. Automatizari si protectii in instalatii termomecanice (cazane de abur, cazane de apa fierbinte, turbine, pompe) si sisteme electroenergetice
 9. Scheme electrice- simboluri utilizate, citirea schemelor de comanda si automatizare;
 10. Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

 

 1. Componenţa dosarului de concurs:

            - Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

            - Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

            - Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea de elctrician;

            - Cazierul judiciar;

            - Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;

► Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara până în data de 24.07.2017, ora 12.00.

► Interviul va avea loc la sediul societăţii în data de 28.07.2017, ora 12.00.

 Date de contact:

Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara anunță procedura de selectare prin concurs a DIRECTORULUI GENERAL al Companiei Locale de Termoficare